പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ

ചോദിക്കുക; നിങ്ങളുടെ മാതാ പിതാക്കളോ സന്താനങ്ങളോ സഹോദരങ്ങളോ ഇണകലോ കുടുംബങ്ങളോ നിങ്ങള്‍ സമ്പാദിച്ച സമ്പത്തോ നഷ്ട്ടം ഭയക്കുന്ന കച്ചവടമോ താമസിക്കുന്ന മന്തിരങ്ങലോ ആണ് അല്ലാഹ്ഗുവേക്കാലും അവന്റെ രസൂലിനെക്കാലുംഅവന്റെ മാര്‍ഗത്തിലെ ധര്‍ത്മ സമരത്തെക്കാലും നിങ്ങള്ക്ക് പ്രിയങ്കരമെങ്കില്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ നിങ്ങള്‍ കാത്തിരുന്നു കൊള്ളുക.അധര്‍മകാരികളെ ഒരിക്കലും അല്ലാഹു നേര്‍ വഴിക്ക് നയിക്കുന്നതല്ല.(അതൌബ-24)

Comments

Popular posts from this blog

ആരാണ് മസ്ജിടുകളില്‍ സംഘടനയുടെ വേലികള്‍ തീര്‍ക്കുന്നത്?

ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദം

കുടുംബം