ആരാണ് മസ്ജിടുകളില്‍ സംഘടനയുടെ വേലികള്‍ തീര്‍ക്കുന്നത്?

ഇന്ന് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തില്‍ അനവധി സംഘടനകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.സംഘടനകള്‍ പിളര്‍ന്നു പിളര്‍ന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് സമുദായത്തിന് വല്ല ഗുണവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ,ധാരാളം പള്ളികളും മത കലാലയങ്ങളും പ്രസിധീകരനാലയങ്ങളും ഉണ്ടാകാന്‍ സഹായിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ്.എന്നാല്‍ അനൈക്യം എന്ന ഭീകര

Comments

Popular posts from this blog

ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദം

കുടുംബം